Política de privacitat

“Beta Conkret” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Beta Conkret” , responsable del tractament, les dades són:

 • Denominació Social: Beta Conkret, SA
 • CIF / NIF / NIE: A61434205
 • Domicili Social: Carrer Berlín, 47, entresòl 1r. 08014 Barcelona
 • Telèfon: 933006850
 • eMail: betaconkret@betaconkret.com

 

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Beta Conkret”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. S’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari.

Formularis de contacte / email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre / s formulari / s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Arsys, que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament. A més, El nostre prestador de serveis de correu electrònic, a través dels quals es realitzaran les comunicacions, és Google, LLC, a través de Google Suite.

 

 

MESURES DE SEGURETAT

S’informa als usuaris que, en “Beta Conkret”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Beta Conkret” o dels encarregats del Tractament aquí establerts.

S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

 

 

VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informe a “Beta Conkret” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos.

 

 

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per això, l’usuari haurà de dirigir, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a betaconkret@betaconkret.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre avís legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant la documentació que acrediti aquesta representació.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per “Beta Conkret” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: “Beta Conkret” deixarà de tractar les seves dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Beta Conkret” li facilitarà la portabilitat de les dades en format exportable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Beta Conkret” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

 

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels usuaris que usin el formulari de contacte o d’alta al butlletí seran tractats durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Per la seva banda, les dades de caràcter personal del Client seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En el cas que es tractin dades de candidats (C.V.), “Beta Conkret” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

 

 

XARXES SOCIALS

“Beta Conkret” compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (d’ara endavant , seguidors) publicats per “Beta Conkret”.

La finalitat del tractament de dades per part de “Beta Conkret”, quan la llei no ho prohibeixi, serà la d’informar als seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti i de prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “Beta Conkret” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament consentiment per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

 

 

SELECCIÓ DE PERSONAL

L’aspirant que enviï comunicacions electròniques a “Beta Conkret”, amb la finalitat d’accedir als processos de selecció de personal del responsable, ens autoritza a analitzar els documents que remesos (per exemple, el CV), tot el contingut que sigui directament accessible a través de cercadors d’Internet (per exemple, Google), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes en les proves d’accés i la informació que reveli en l’entrevista de treball, amb l’objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si s’escau, oferir-li un lloc de treball. En cas que el candidat no sigui seleccionat, “Beta Conkret” podrà mantenir emmagatzemat seu C.V. durant un màxim de dos anys, per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat manifesti el contrari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

 

 

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents als aquí descrits. “Beta Conkret” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

 

 

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTS LOPD®, empresa especialitzada en RGPD, a dia 30 d’octubre de 2018, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat de l’ titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies